ประกาศ ผอ.กกต.จ.นม. เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

08 มี.ค. 66