ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า (แทนตำแหน่งว่าง)

24 ก.พ. 65