ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน๋์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543

31 ม.ค. 63