กองการศึกษา

นางพนารัตน์ นานอก

นางพนารัตน์ นานอก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 099-465632456324

-ว่าง-

-ว่าง-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)