กองคลัง

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 087-8685321

นางจรูญรัตน์ นาคา

นางจรูญรัตน์ นาคา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน โทร 093-3861192

นางสาวณัฐกฤตา พรมทอง

นางสาวณัฐกฤตา พรมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 093-9531449

นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี

นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โทร 080-7480606