กองช่าง

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 096-7610112

นายวรวิทย์ กิจโกศล

นายวรวิทย์ กิจโกศล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา