กองช่าง

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 096-7610112

-ว่าง-

-ว่าง-

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวศิริพร ศรีม่วงกลาง 0932827227

นางสาวศิริพร ศรีม่วงกลาง 0932827227

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)