กองสวัสดิการสังคม

นางธนพร ทวยศิริ

นางธนพร ทวยศิริ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม โทร 095-6017139

นางธนพร ทวยศิริ

นางธนพร ทวยศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร 095-6017139

นายสุวัตย์ หันสันเทียะ

นายสุวัตย์ หันสันเทียะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน โทร 083-0666945