กองสวัสดิการสังคม

นางธนพร ทวยศิริ

นางธนพร ทวยศิริ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม โทร 095-6017139

นางธนพร ทวยศิริ

นางธนพร ทวยศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร 095-6017139

นายสุพัฒน์ ไขขุนทด

นายสุพัฒน์ ไขขุนทด

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน โทร 061-9165694