การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม Big cleaning day

14 ก.ค. 63

– กิจกรรม 5 ส. เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 15.00 – 16.30 น.
– กิจกรรม Big cleaning day เดือนละ 1 ครั้ง