ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)

03 ต.ค. 65
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)👵🧓
มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
👉ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
👉ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า (ในวันและเวลาราชการ) หรือโทร 095-6017139