ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่ ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า)

08 ก.พ. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่ ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://me-qr.com/11256054 หรือ สแกนผ่านระบบ QR Code ด้านล่างนี้👇👇👇