คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นมอบหมาย หน้าที่การงานให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น

23 มิ.ย. 64