คำสั่ง อบต.ขามเฒ่า ที่ 280/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

01 ต.ค. 63