คำสั่ง อบต.ขามเฒ่า ที่ 281/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

01 ต.ค. 63