คำสั่ง อบต.ขามเฒ่า ที่ 282/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

01 ต.ค. 63