คำสั่ง อบต.ขามเฒ่า ที่ 283/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

01 ต.ค. 63