คำสั่ง อบต.ขามเฒ่า ที่ 284/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

01 ต.ค. 63