คำสั่ง อบต.ขามเฒ่า ที่ 287/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

02 ต.ค. 63