จิตอาสาพระราชทาน วปร. 904 ทำความสะอาดสถานปฏิบัติธรรม วัดไพ และองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

10 ก.พ. 65