ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

07 ธ.ค. 66