บันทึกข้อตกลงร่วมกันของ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.ขามเฒ่า ปี 2563

22 เม.ย. 64