ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

03 พ.ค. 64