ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

26 ธ.ค. 62