ประชาสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน

26 พ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่ามีการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ/คนพิการ ในการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ฯลฯ