ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 งวดที่ 8

20 ก.ค. 65