รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 วันที่ 24 กันยายน 2564

01 ต.ค. 64