รายงานสรุปผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09 ก.ย. 65