องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า)ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ในการสำรวจที่จะทำให้ได้รับข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เข้าไปดำเนินการตอบแบบสำรวจ ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/zr88ak สามารถตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น.

01 มิ.ย. 63