โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.10204 บ.กลึง – หนองสะแก (พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU) วันที่ 3 พ.ค. 65

03 พ.ค. 65