โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (มอบถุงยังชีพ รายเดือนกุมภาพันธ์)

28 ก.พ. 65