โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (มอบถุงยังชีพ รายเดือนมีนาคม)

30 มี.ค. 65