โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563

29 มิ.ย. 63