โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในตำบลขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2566

22 มี.ค. 66