โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในตำบลขามเฒ่า (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ) วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563

23 ก.ค. 63