โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

13 ก.พ. 67