โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคไวรัสโคโรนา 2019

21 มิ.ย. 64