ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ปี 2562

28 เม.ย. 64