ติดต่อเรา

3| | |สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… | | |4
99 หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์ : 044-756190
โทรสาร : 044-756189
Homepage : https://khamthoa.go.th
E-mail : admin@khamthoa.go.th
แผนที่เดินทางสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
หมู่ 5 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-756190 044-756189

admin@khamthoa.go.th