สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป ประวัติตำบลขามเฒ่า 
   ตำบลขามเฒ่า เป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นเวลานานนับ 100 ปีมาแล้ว 
เมื่อก่อน เป็นชุมชนที่ใหญ่มาก เหตุที่มีชื่อว่าตำบลขามเฒ่าเพราะเมื่อก่อนมีต้นมะขามใหญ่ 2 ต้น
ตั้งอยู่กลางชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “ขามเฒ่า” 
ปัจจุบันมีนายบุญรอด มุ่งสวนกลาง เป็นกำนัน ภาษาที่ใช้เป็นถิ่น คือภาษาโคราช 

ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลขามเฒ่าเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง ประมาณ 15 กิโลเมตร 
มีขนาดพื้นที่ประมาณ 46.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,121 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

การคมนาคม มีถนนสายสำคัญที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภอโนนสูง และ อำเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
  - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 (โนนสูง – ขามสะแกแสง) 
ถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง 6 เมตร ใช้คมนาคมได้ทุกฤดูกาล ผ่านหมู่ที่ 2,5,6 และ หมู่ที่ 8 
เป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอโนนสูงและอำเภอขามสะแกแสง 
  - ถนน รพช.นม. 11027 (บ้านเกรียม – หนองม้า) เป็นถนนผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ใช้คมนาคมได้ทุกฤดูกาล ผ่านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 เป็นเส้นทางติดกับอำเภอใกล้เคียง 

2.สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.1 จำนวนประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า มีประชากรทั้งสิ้น 6,248 คน แยกเป็นชาย 3,084 คน แยกเป็นหญิง 3,164 คน ข้อมูลจาก จปฐ. พ.ค.2561
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านหนองห่าง
208
218
426
116
2
บ้านไพ
365
388
753
201
3
บ้านขามเฒ่า
163
160
323
110
4
บ้านหนองพลอง
302
310
612
162
5
บ้านกลึง
197
230
427
139
6
บ้านเกรียม
428
394
822
207
7
บ้านสระพระ
119
116
235
59
8
บ้านโนนสำโรง
203
237
440
115
9
บ้านดอนเพกา
200
194
394
100
10
บ้านโนนกระถิน
194
176
370
107
11
บ้านหนองสระแก
104
118
222
58
12
บ้านถนนหัก
93
90
183
47
13
บ้านโนนพัฒนา
83
83
166
42
14
บ้านโนนกลาง
150
171
321
90
15
บ้านหนองพลองพัฒนา
275
279
554
141
รวม
3,084
3,164
6,248
1,694
2.2 เขตพื้นที่การปกครององค์การบริการส่วนตำบลขามเฒ่า แบ่งออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ปกครอง
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
บ้านหนองห่าง
นายจำลอง มุ่งค้ำกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

2
บ้านไพ
นายสมส่วน  ปลั่งกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

3
บ้านขามเฒ่า
นายอำนวย มุ่งรวยกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

4
บ้านหนองพลอง
นายวิเชียร ชวดกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

5
บ้านกลึง
นายชาติ แพจังหรีด
ผู้ใหญ่บ้าน

6
บ้านเกรียม
นายบุญรอด  มุ่งสวนกลาง
กำนัน

7
บ้านสระพระ
นายณรงค์ศักดิ์ รักด่านกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

8
บ้านโนนสำโรง
นายประจวบ รัตนชัยนัตต
ผู้ใหญ่บ้าน

9
บ้านดอนเพกา
นางสายฝน แสงมาศ
ผู้ใหญ่บ้าน

10
บ้านโนนกระถิน
นายหลุน มุ่งรวยกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

11
บ้านหนองสระแก
นายเชื่อง  ขอกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

12
บ้านถนนหัก
นางสาวรุ่ง จงเพ็งกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

13
บ้านโนนพัฒนา
นางสาคร  ประจวบกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

14
บ้านโนนกลาง
นายศิริชัย หวังเรียบกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

15
บ้านหนองพลองพัฒนา
นายสมพร  มุ่งเรียบกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน

2.3 อาชีพ
  1. การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร พื้นที่เพาะปลูกส่วนมากได้แก่ ข้าว พริก ถั่วลิสง ข้าวโพด
  2. การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมจากการเพาะปลูก สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ได้แก่ เป็ด สุกร โค กระบือ

2.4 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตบ้านเกรียม หมู่ที่ 6
  - โรงสีข้าว 14 แห่ง ตั้งอยู่ดังนี้ หมู่ที่ 1 มี 1 แห่ง,หมู่ที่ 2 มี 1 แห่ง,หมู่ที่ 3 มี 2แห่ง,หมู่ที่ 4 มี 4 แห่ง,หมู่ที่ 6 มี 1 แห่ง,หมู่ที่ 8 มี 1 แห่ง

3. สภาพทางสังคม
การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านไพ หมู่ที่ 2 บ้านไพ
2. โรงเรียนไตรคามสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกลึง
3. โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง หมู่ที่ 6 บ้านเกรียม
4. โรงเรียนบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลอง
5. โรงเรียนบ้านขามเฒ่า หมู่ที่ 3 บ้านขามเฒ่า

มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำตำบล 1 แห่ง คือหมู่ที่ 4
สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัด จำนวน 5 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง

-วัดบ้านไพ
-วัดบ้านกลึง
-วัดบ้านเกรียม
-วัดบ้านหนองพลอง
-วัดบ้านขามเฒ่า
-สำนักสงฆ์บ้านโนนกระถิน
-สำนักสงฆ์บ้านดอนเพกา

4. สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล มี 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านไพ ตำบลขามเฒ่า อำเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

1. การบริการพื้นฐาน
2. การคมนาคม
  2.1 ถนนลาดยางสายหลักมี 2 สาย
  2.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 (โนนสูง – ขามสะแกแสง)
  2.3 ถนน รพช. นม 11207 (บ้านเกรียม – หนองม้า)
  2.4 ถนนภายในหมู่บ้านมีทุกหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และ ถนนหินคลุก

5. การโทรคมนาคม
1. ที่ทำการไปรษณีย์หมู่บ้าน มี 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านไพ หมู่ที่ 2
2. โทรศัพท์สาธารณะมีทุกหมู่บ้านแต่ใช้การได้เป็นบางหมู่บ้าน
3. การไฟฟ้า มีไฟฟ้าจำนวน 15 หมู่บ้าน ครบทุกหลังคาเรือน

6. แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำสายสำคัญ มี 1 สาย คือ ลำห้วยอีสานเขียว - วังพัง

7. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1. สระน้ำมี หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
2. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

ข้อมูลอื่นๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้มี 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3,4,5 (มีจำนวนน้อยมาก)
2. มวลชนจัดตั้ง
  - กลุ่มสตรีแม่บ้าน มีจำนวน 1 รุ่น จำนวน 120 คน
  - กลุ่ม อสม. มีจำนวน 1 รุ่น จำนวน 108 คน
  - กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน มีจำนวน 1 รุ่น จำนวน 150 คน
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

8. ศักยภาพในตำบล
8.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
1
นายพุ่ม
สวัสดิ์ก้อนสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
2
นายสมศักดิ์
มุ่งตุ้มกลาง
รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
3
นางอัจฉรี
จังหวัดกลาง
รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
4
นายบุญส่ง
โจสันเทียะ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
8.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
1
นายมานพ
พริ้งกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
2
นายเกรียงไกร
กลอนกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
3
นายพิมพ์
กล่ำกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 1
4
นายเศกสันติ์
นิ่มกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 1
5
นายฉลอง
มุ่งก่ายกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 2
6
นายสัญจร
ภักดีกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 2
7
นายอุกฤษณ์
ภักดีกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 3
8
นายวิเชียร
จงสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 3
9
นายจิตต์
ขอถือกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 4
10
นางบุญเหลือ
เผยฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 5
11
นายชูศักดิ์
น้อยลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 5
12
นายสรพงษ์
ธรรมภาคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 6
13
นายกมล
มุ่งขอบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 6
16
นายชิด
มุ่งสวนกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 8
17
นางสุวรรณ
มุ่งเปลี่ยนกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 8
18
นายรุ่งเรือง
โลสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 9
19
นายสมาน
มุ่งกั้นกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 9
20
นายวัย
ชื่นนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 10
21
นายธวัฒน์
ถิ่นพุดซา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 10
22
นายสุธรรม์
งามจันอัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 11
23
นายเฉลิม
หวังรวมกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 11
24
นายบุญชอบ
พงษ์พานิช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 12
25
นายประเสริฐ
ประจวบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 13
26
นายจรูญ
เสเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 13
27
นายแก้ว
หวังรวมกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 14
28
นายเฉลิม
วัชรเมฆขลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 14
29
นางวันเพ็ญ
มุ่งรวยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 15

30
นายวิชาญ
ทวนเกาะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หมู่ที่ 15
31
พ.อ.อ.สมจิต
ศรีโพธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า 
8.3 จำนวนบุคลากร
อัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2561
1.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปัจจุบันมี 32 คน ดังนี้
สำนักปลัด มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 16 คน
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 1 คน
- หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จำนวน 1 คน
- นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 คน
- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จำนวน 1 คน
- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 คน
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 1 คน
- นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน
- พนักงานขับรถ EMS จำนวน 4 คน
- ภารโรง จำนวน 1 คน
- แม่บ้าน จำนวน 1 คน
กองคลัง  มีบุคลากรทั้งสิ้น  7  คน
- ผู้อำนวยการกองคลัง  จำนวน 1 คน
- นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 คน
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน จำนวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 3 คน
กองช่าง มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 3 คน
-  ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน  1  คน
-  นายช่างโยธาอาวุโส  จำนวน  1  คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 3 คน
-  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    จำนวน 1 คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 2 คน
กองสวัสดิการสังคม  มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 2 คน
- นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  จำนวน 1 คน
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน จำนวน 1 คน
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีบุคลากรทั้งสิ้น  จำนวน  1  คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จำนวน 1 คน
2.ระดับการศึกษา
- ปริญญาโท จำนวน  คน
- ปริญญาตรี จำนวน 8 คน
- ปวส. จำนวน 3 คน
- ป.4   จำนวน 1 คน
รวม พนักงานอบต. จำนวน 19 คน พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน รวม จำนวน 13 คน
ข้าราชการประจำ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 19 คน ดังต่อไปนี้
1. สำนักปลัด มีบุคลากร 9 คน 
  1.  พ.อ.อ.สมจิต  ศรีโพธิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า นักบริหารงานท้องถิ่น
  2. นางสาวนฤมล  ศิลา   หัวหน้าสำนักปลัด  นักบริหารงานทั่วไป
  3.  นางสาวพิรุณ  ขอยึดกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  4.  นางวันเพ็ญ  เอกจีน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  5. นางพุ่มพวง  ธนอรรถพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  6.  นายสุรศักดิ์ สาแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  7. นายประพจน์ คงบุญ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
  8. นายชำนาญวิทย์ น้อมกลาง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  9. นางวรัทกาญจน์ สาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
2. กองคลัง มีบุคลากร 4 คน 
  1.  นางสาวกฤชณัท  แสนธรรมมา ผู้อำนวยการกองคลัง 
  2. นางสาวณัฐกฤตา พรมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  3.  นางจรูญรัตน์ นาคา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
  4. นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
3. กองช่าง มีบุคลากร 2 คน 
  1. นายประจวบ จันทร์ทองหลาง ผู้อำนวยการกองช่าง 
  2. นางสาวศิริพร ศรีม่วงกลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากร 1 คน 
  1. นางพนารัตน์ นานอก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. กองสวัสดิการสังคม มีบุคลากร 2 คน 
  1. นางธนพร ทวยศิริ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  2. นายสุวัตย์ หันสันเทียะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 

9. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าประจำปีงบประมาณ 2562 แยกเป็น
- รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน                        บาท
- รายรับจริง (รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน                      บาท

10. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
-  มีการอพยพแรงงานออกจากพื้นที่เนื่องจากรายได้ของราษฎรต่ำ
-  พื้นที่ไม่เหมาะแก่การเกษตรเนื่องจากสภาพดินเดิมเค็มไม่มีแหล่งน้ำ

11. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ อบต.จะดำเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
7. การส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การส่งเสริมการเกษตร
3. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
4. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว5.การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส