ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
          องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vission)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
และสงบสุข  น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
          สังคมใฝ่คุณธรรม  ก้าวนำด้านการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างการบริหารจัดการที่ดี  
ครอบครัว  อยู่ดี  มีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความ
สำเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  เป้าหมาย 
  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจากการอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ำ การก่อสร้าง การซ่อมบำรุงรักษาถนน การพัฒนาระบบไฟฟ้าหมู่บ้านและระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ
  ตัวชี้วัด
  1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
  2. จำนวนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ
  3. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
  4. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  เป้าหมาย
  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดทักษะในการพัฒนาฝีมือการผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้า
และสามารถขยายการตลาดไปสู่การตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
  ตัวชี้วัด
  1. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
  3. จำนวนครัวเรือนที่พัฒนาการเกษตรตามแนวทางของทฤษฎีใหม่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  เป้าหมาย
  เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมของคนภายในชุมชนทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ
และสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
  ตัวชี้วัด
  1. จำนวนชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
  2. จำนวนประชากรผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
  3. จำนวนประชากรที่ได้รับสวัสดิการด้านชุมชน
  4. จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เป้าหมาย
  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนรู้จัก
วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
  ตัวชี้วัด
  1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้บริหารจัดการกำจัดขยะในชุมชน
  3. จำนวนแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองดูแล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  เป้าหมาย
  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และประชาชนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามกฏหมาย
เพื่อบรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ตัวชี้วัด
  1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
  2. จำนวนบุคลากรและองค์กรที่มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
  3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล(PSO)
  4. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เป้าหมาย
  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ การขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนของประชาชนในชุมชน
ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสารตามแนวทางนโยบายรัฐบาล
  ตัวชี้วัด
  1. จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการศึกษา
  2. จำนวนแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการพัฒนาระบบ
  3. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาระบบการศึกษา