การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  ประจำปีงบประมาณ  2561

กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีงบประมาณ  2561
  

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลขามเฒ่า  ประจำปีงบประมาณ  2561