งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

31 ต.ค. 62