บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

22 ธ.ค. 63