ที่ตั้งและแผนที่

ตำบลขามเฒ่าเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ

โนนสูง ประมาณ 14 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 46.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,121 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

การคมนาคม
มีถนนสายสำคัญที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภอโนนสูง และ อำเภอใกล้เคียง ดังนี้
– ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 (โนนสูง –ขามสะแกแสง) ถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง 6 เมตร ใช้คมนาคมได้ทุกฤดูกาล ผ่านหมู่ที่ 2,5,6 และ หมู่ที่ 8 เป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอโนนสูงและอำเภอขามสะแกแสง
– ถนน รพช.นม. 11027 (บ้านเกรียม –หนองม้า) เป็นถนนผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ใช้คมนาคมได้ทุกฤดูกาล ผ่านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 เป็นเส้นทางติดกับอำเภอใกล้เคียง