สมาชิกสภา

นายกมล  มุ่งขอบกลาง
ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ขามเฒ่า

โทร 099-4622526
นายธวัฒน์  ถิ่นพุดซา นางสาวภาวิณี  กล่ำกลาง
ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.ขามเฒ่า ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ขามเฒ่า
โทร 063-0329117 โทร 094-5393355
นางสาวภาวิณี  กล่ำกลาง นายฉลอง  มุ่งก่ายกลาง นายอุกฤษณ์  ภักดีกลาง
สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 3
โทร  094-5393355 โทร  066-1537148 โทร  091-3367157
นายสมนึก  หว่ากลาง นายสรพงษ์  ธรรมภาคา นายสนิท  หวังตามกลาง
สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 7
โทร  082-1274189 โทร  080-4770760 โทร  061-0278300
นายชิด  มุ่งสวนกลาง นางศิริรัตน์  โลสันเทียะ นายสุธรรม์  งามจันอัด
สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 11
โทร  086-9082629 โทร  063-9362383 โทร  065-3083466
นายบุญชอบ  พงษ์พานิช นายกมล  จอมกระโทก นายสุทน  ปลั่งกลาง
สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 12 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 14
โทร  086-3534604 โทร  087-7745263 โทร  094-9645125
นางวันเพ็ญ  มุ่งรวยกลาง
สมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า หมู่ที่ 15
โทร  088-0800368