สำนักปลัด

นางสาวกฤชณัช แสนธรรมมา

นางสาวกฤชณัช แสนธรรมมา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า โทร 087-8685321

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด โทร 091-0634921

นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์

นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 094-4625644

-ว่าง-

-ว่าง-

นิติกร

นางพุ่มพวง ธนอรรถพันธ์

นางพุ่มพวง ธนอรรถพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 094-2893667

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 091-0634921

นายสุรศักดิ์ สาแก้ว

นายสุรศักดิ์ สาแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 087-3635160

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการเกษตร

-ว่าง-

-ว่าง-

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวรัทกาญจน์ สาแก้ว

นางวรัทกาญจน์ สาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 081-5485723