สำนักปลัด

นางสาวกฤชณัช แสนธรรมมา

นางสาวกฤชณัช แสนธรรมมา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า โทร 087-8685321

นางสาวนฤมล ศิลา

นางสาวนฤมล ศิลา

หัวหน้าสำนักปลัด โทร 099-0305353

นางสาวพิรุณ ขอยึดกลาง

นางสาวพิรุณ ขอยึดกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 094-5233444

นายชานนท์ กกสันเทียะ

นายชานนท์ กกสันเทียะ

นิติกรชำนาญการ โทร 061-0288184

นางพุ่มพวง ธนอรรถพันธ์

นางพุ่มพวง ธนอรรถพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 094-2893667

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 091-0634921

นายสุรศักดิ์ สาแก้ว

นายสุรศักดิ์ สาแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 087-3635160

นายชำนาญวิทย์ น้อมกลาง

นายชำนาญวิทย์ น้อมกลาง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร 063-0359143

-ว่าง-

-ว่าง-

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ โทร ......................................

นางวรัทกาญจน์ สาแก้ว

นางวรัทกาญจน์ สาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 081-5485723

นายอุบล สุขกุล

นายอุบล สุขกุล

พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) โทร 083-3751614