หมวดหมู่คู่มือประชาชน: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ขามเฒ่า