หัวหน้าส่วนราชการ

- ว่าง -

- ว่าง -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า โทร.087-8685321

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.087-8685321

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.095-6048694

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นางวันเพ็ญ เอกจีน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด โทร 091-0634921

นางธนพร ทวยศิริ

นางธนพร ทวยศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสกิการและสังคม โทร.095-6017139

นางพนารัตน์ นานอก

นางพนารัตน์ นานอก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 099-4656324