หัวหน้าส่วนราชการ

- ว่าง -

- ว่าง -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า โทร.087-8685321

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.087-8685321

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

นายประจวบ จันทร์ทองหลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.095-6048694

นางสาวนฤมล ศิลา

นางสาวนฤมล ศิลา

หัวหน้าสำนักปลัด โทร.099-0305353

นางธนพร ทวยศิริ

นางธนพร ทวยศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสกิการและสังคม โทร.095-6017139