แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง