ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ให้ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

05 ม.ค. 66