ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าเรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

14 มิ.ย. 66